Skip to main content

Policys och handlingsplaner

Alkohol- och drogpolicy

Gotlands folkhögskolas alkohol- och drogpolicy för läsårskurser

Reviderad och antagen i augusti 2023

Gotlands folkhögskola har en policy som innebär att såväl skolan som internatet ska vara fria från alkohol och andra droger. Policyn riktar sig till deltagare som studerar på läsårskurser (pågår under höst- och vårtermin) samt eventuell uppföljningskurs som är en förlängning på ordinarie läsårskurs. Policyn gäller också SFI/Etableringskurser.

Policyn innebär att varken kursdeltagare eller personal får använda eller inneha någon form av droger inom skolans område, eller då verksamhet bedrivs i folkhögskolans regi på annan plats. Det gäller exempelvis studieresor, utbildningar, konserter med mera. Med droger avses alkohol, narkotika, dopingpreparat och föreskrivna preparat som inte tas enligt läkares ordination.

Deltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till Gotlands folkhögskola ska få studera i en stimulerande och avspänd miljö. Internatet och skolan är störningskänsliga enheter där hänsyn och solidaritet är viktiga inslag för att bevara trivsel och sammanhållning.

Vid misstanke om bruk av alkohol eller droger så tar skolan på sig ansvaret att påtala problemet och sätta in de åtgärder som behövs. Om du accepterar vår drogpolicy är du välkommen att studera och bo hos oss.

Handlingsplan för att understödja alkohol- och drogpolicyn

Under läsåret kommer det vid möten och samlingar att ges information om alkohol- och drogpolicyn.

Vid antagning ska det kunna säkerställas att sökande med eventuella tidigare missbruk har varit drogfri/nykter under minst ett år. För sökande till socialpedagogisk utbildning ska minst två års drogfrihet/nykterhet kunna säkerställas.

Misstanke om överträdelse av skolans alkohol- och drogpolicy leder till samtal med personal som kan förmedla kontakt med beroendeenheten. Skolan kan vara behjälplig med att ta drogtest. Individuell åtgärdsplan ska upprättas. Den som nekar samarbete kan förlora sin rätt att studera och bo på Gotlands folkhögskola.

Gotlands folkögskolas alkohol- och drogpolicy (PDF, 98 kB)

Arbetsmiljöpolicy

Gotlands folkhögskola är en del av Region Gotland. Vi följer regionens arbetsmiljöpolicy.

Arbetsmijöpolicy (PDF 180kB)

Likabehandlingsplan

Ett aktivt likabehandlingsarbete är grunden för att alla på Gotlands folkhögskola ska ha en trygg bildningsmiljö och få möjlighet att utvecklas. 

Gotlands folkhögskolas likabehandlingsplan (PDF, 367 kB)

Gotlands folkhögskolas standard

Antagningsprocess
 • När din ansökan kommit in till oss registreras den i vårt deltagarregister Schoolsoft. Du som sökt via webbformuläret får ett autosvar från Schoolsoft att din ansökan är mottagen.
 • Du får en bekräftelse via e-post när vi mottagit din ansökan som en bekräftelse på att den har kommit fram till oss.
 • Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad av en representant från kursen. Du kommer att få genomföra antingen en intervju per telefon eller på plats. Vissa profilkurser har även en antagningsdag. 
 • Du får ett besked via e-post och i Schoolsoft. Har du blivit antagen måste du svara innan det angivna sista svarsdatum.
 • Du tackar ja eller nej till din plats i Schoolsoft – Folkhögskolornas Mina sidor.
 • Om du blir antagen och har angett i din ansökan att du önskar bo på internat får du en PDF-fil via e-post. Där fyller du i dina uppgifter och eventuella önskemål om boende.
 • Inför skolstart får samtliga antagna deltagare ett välkomstbrev med mer information om skolan.

Läs mer om varje linjes särskilda antagningsprocess på respektive linjes sida under Ansökan och Antagning.

Arkivregler

På Gotlands folkhögskola gäller följande rutiner för arkivering av handlingar.

Ansökningshandlingar, långa kurser

 • För studerande som genomgått kursen arkiveras ansökan inklusive bilagor för all framtid
 • Ansökningshandlingar från personer som inte antagits eller tackat nej sparas i två år och därefter förstörs handlingen
 • Inga ansökningshandlingar skickas tillbaka

Anmälan till sommarkurser och andra korta kurser

Dessa anmälningsblanketter sparas i 3 år och förstörs därefter

Intyg

Kopior på givna intyg på långa kurser arkiveras för all framtid. Däremot sparas inte intyg som givits vid sommarkurser och andra korta kurser.

Avgifter och kostnader

Undervisningen vid folkhögskolan är kostnadsfri. Däremot betalar alla en deltagaravgift. Under kostnader kan du läsa om deltagaravgiften.  

Det tillkommer kostnader för visst förbrukningsmaterial, fika och måltider samt för boende för de som väljer att bo på något av internaten.

Internatkostnader i Fårösund. 

Internatkostnader i Hemse.

Linjespecifika kostnader för material, resor med mera hittar du på respektive linjes sida under Kostnader i rullgardinsmenyn. 

Boendevillkor

Folkhögskolan lämnar stor frihet till de deltagare som väljer att bo på internatet men med det följer även ansvar.

Regler och villkor:

 • Det är inte tillåtet att ha husdjur i skolans lokaler (lektionssalar, allmänna utrymmen och internatrum) 
 • Det är inte tillåtet att förvara eller nyttja alkohol och droger i lektionssalar, allmänna utrymmen eller internatrum
 • Internatet är öppet för boende under höst-, jul-, sport- och påsklov. Ingen mat serveras under loven. 
 • Kontraktet som skrivs gäller hela läsåret, uppsägningstid för avtalet är 3 månader.
Deltagarinflytande

Gotlands folkhögskola arbetar medvetet och aktivt för deltagarinflytande i alla delar av verksamheten.

Detta görs bland annat genom: 

 • Vid skolstart läggs tid på att diskutera och manifestera folkbildningen och dess ideal där grunden är att all skolverksamhet ska ha sin utgångspunkt i deltagarna och deras behov, förutsättningar och önskemål.
 • Deltagarnas förankring och delaktighet skapas i verksamheten bland annat genom olika former av klass-/linjeråd, kursråd, skolråd och boenderåd. De olika råden kan fungera olika år från år på grund av att många kurser är ettåriga och deltagarna byts ut.
 • Varje termin görs en större enkätundersökning kring hur deltagarna uppfattar deltagarinflytandet både i undervisning och på skolan i stort.
Disciplinära åtgärder för deltagare vid Gotlands folkhögskola

Diciplinära åtgärder (PDF, 103kB)

På Gotlands folkhögskola har vi hög tillit till varandra och hjälps åt för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Alla deltagare skall känna att de vistas i en stimulerande, lugn och trygg miljö. Ibland kan det däremot vara nödvändigt att vidta åtgärder om någon skulle bryta mot uppsatta regler.

Skolans disciplinära åtgärder

Varning

Med varning avses att deltagaren uppmärksammas på olämpligt beteende och förbinder sig att följa den handlingsplan som upprättas. Om så inte sker kan deltagaren bli avskild från internat och/eller undervisning.

Avstängning

Avstängning från hela skolan eller delar av skolan kan ske. Avstängningen är tidsbegränsad.
Avstängning kan även ske under utredning.

Avskiljande

Med avskiljande menas att deltagaren mister sin studieplats på folkhögskolan. Om du blivit avskild från undervisningen mister du även din plats på internatet

Orsaker för avskiljande

 • Narkotika-/droganvändning
 • Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy.
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande ord eller gärningar.
 • Våld eller hot om våld mot andra.
 • Handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom.

Kriterier för avskiljande från undervisning

 • Underlåtande att ta ansvar för studierna, dvs aktivt delta i undervisningen, vara närvarande på lektioner, delta i grupparbeten och lämna in uppgifter.
 • Underlåtande att kommunicera frånvaro och sjukdom till skolan.
 • Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy.
 • Respektlöshet mot skolans egendom.

Gång för disciplinära åtgärder

Linjeledare kallar berörd deltagare till samtal där det utreds vad som hänt och varför. I vissa fall kan det krävas att deltagaren stängs av under utredning. En åtgärdsplan upprättas. Om det behövs delas en varning ut till deltagaren. Varningen ska vara skriftlig och skrivas under av både linjeledare och deltagare. I särskilt grova fall kan deltagaren omedelbart stängas av eller avskiljas från utbildningen och internatet. I ett sådant läge är det rektor eller biträdande rektor som fattar beslutet.

Om en deltagare fått en varning sedan tidigare och beteendet upprepas ska rektor eller biträdande rektor delta i samtal med deltagaren. Rektor eller biträdande rektor beslutar om deltagaren ska stängas av från utbildningen eller avskiljas från utbildningen och internatet.

Om deltagaren är missnöjd med skolans beslut kan hen vända sig till skolans rektor om det är biträdande rektor som fattat beslutet. Om rektor fattat beslutet kan deltagaren vända sig till styrelsen för Gotlands folkhögskola, det vill säga gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Region Gotland.

Om deltagaren är missnöjd med styrelsens beslut kan hen vända sig till Folkhögskolornas Studenträttsliga råd, se Studeranderätt för tillvägagångssätt.

Försäkringskydd

Deltagare på Gotlands folkhögskola är olycksfallsförsäkrade genom Region Gotland och försäkringsgivaren Svedea. Observera att försäkringen endast gäller för verksamhetstiden och inte för fritid. Med verksamhetstid avses aktiviteter ordnade av skolan. För att vara försäkrad för olyckor under fritiden måste du själv teckna en försäkring.

Alla deltagare måste ha en egen hemförsäkring som dels täcker personliga saker, dels eventuella skador på folkhögskolans egendom.

Mer information om Svedeas kollektiva olycksfallsförsäkring för Region Gotland (PDF, 420 kB).

Grundläggande behörighet för allmän kurs

Grundläggande behörighet för allmän kurs

Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskoleutbildningar och bygger på gymnasieskolans upplägg. Grundläggande behörighet har den som genomgått ett nationellt program eller har utbildning som motsvarar detta.

För folkhögskolans del har Högskoleverket angett hur denna motsvarighet ska se ut.

Grundläggande behörighet från folkhögskola innefattar dels ett kvalitativt krav (omfattning) som kan uppnås genom:

 • Tre år på folkhögskola,
 • två år på folkhögskola som bygger på ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet eller
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Dessutom ska följande kurser ingå:

 • Svenska 1,2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b och c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Varje år omfattar minst 35 veckors heltidsstudier.

Övriga behörigheter som ofta förekommer på Gotlands folkhögskola är:

 • Matematik 2a, b och c
 • Historia 1a2
 • Naturkunskap 1a2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Psykologi 1

Inställd kurs

Om beslut fattas att en kurs som marknadsförts via skolans webbsida och kataloger ställs in meddelas de som ansökt senast 2 veckor efter sista ansökningsdag.

Observera att före ett sådant beslut kan sista ansökningsdag flyttas fram för att möjliggöra fler ansökningar. Om så sker meddelas detta på skolans webbsida.

Besked om att en kurs blir inställd lämnas via brev, e-post eller telefon samt publiceras på webbsidan. 

Mål för utbildningarna

Utbildningarnas mål hittar du på respektive linjes sida under Målet med utbildningen

Sekretessregler

Gotlands folkhögskola är en del av Region Gotland vilket innebär att skolan lyder under offentlighetsprincipen. Alla handlingar som inkommer till folkhögskolan eller upprättas av folkhögskolan är allmänna handlingar om de inte är belagda med sekretess (det vill säga hemliga).

En särskild lag anger vad som kan beläggas med sekretess och det är Gotlands folkhögskola som avgör vad som kan sekretessbeläggas.

Skolan har tydliga rutiner kring hantering av skyddade uppgifter, till exempel deltagare med skyddad identitet, för att säkerställa att uppgifter inte kommer ut till obehöriga.

Alla handlingar från deltagare vars uppgifter av någon anledning behöver sekretessbeläggas förvaras i ett låst kassaskåp som bara ett fåtal av skolans personal har tillgång till.

Statens syfte med folkbildningen

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidragets syfte är att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för en ökat mångfald, för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet
Studieomdöme och intyg

Studieomdöme

På folkhögskolor sätts ett samlat studieomdöme årligen som avser deltagarens förmåga att bedriva studier och syftar till att bedöma deltagarens förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

Till skillnad mot grund- och gymnasieskola ges inga enskilda betyg per kurs.

Bedömningen grundar sig på iakttagelser från så många bedömare som möjligt. På Gotlands folkhögskola innebär det att de lärare som deltagaren har haft under läsåret tillsammans sätter omdömet.

Slutligen är det skolan som sådan som är ansvarig för de avgivna studieomdömena. Dessa kan inte överklagas till Folkbildningsrådet eller annan instans utanför skolan.

På Gotlands folkhögskola ges studieomdömen endast på Allmänna linjen och den minsta omfattningen på studier är ett läsår.

Studieomdömena fördelas på olika skalsteg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God – Mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god – God studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Följande delar vägs in i begreppet studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Amibition, uthållighet och förmåga att organisera studier
 • Social förmåga

Läs mer om behörighetsgivning och omdömen på folkbildningsradet.se

Under förutsättning att samtliga behörigheter är klara skickas behörighetsintyget inklusive givet omdöme ut inom två veckor efter genomgången kurs.

Intygsgivning övriga kurser/linjer

På samtliga kurser/linjer får den studerande ett intyg över genomgången kurs där de olika delmomenten tillsammans med antal studietimmar finns angivna.

Detta intyg skickas till den studerande inom 30 dagar efter avslutad kurs. Möjlighet till snabbare handläggning finns om t ex intyget krävs vid ansökan till högre studier.

Viktig information om studieomdömen och antagning.se

I samband med din ansökan till högskola/universitet/yrkeshögskola måste du som deltagare på folkhögskola själv skicka in ditt behörighetsintyg eller studieomdöme till Universitets- och högskolerådet, UHR, via antagning.se eller till aktuell utbildningsanordnare om du söker till en yrkeshögskola. Intyget skickas alltså inte automatiskt till den nationella betygsdatabasen.

Om hela din grundläggande behörighet är styrkt genom folkhögskolans behörighetsintyg räcker det med detta intyg. Saknas något ämne måste du komplettera med annat intyg/betyg som styrker även detta/dessa.

Svenska som undervisningsspråk

All undervisning sker på svenska men för att deltagare med brister i svenska språket ska kunna tillgodogöra sig undervisningen har Gotlands folkhögskola möjlighet att ge extra stödundervisning i svenska språket.

Utifrån aktuellt behov sker bedömningen om vilken insats som är bäst för deltagaren.

Tillgänglighet för deltagare med funktionsvariation

Gotlands folkhögskola arbetar kontinuerligt för att bli mer och mer tillgänglig för deltagare med olika funktionsförutsättningar.

 • Skolans byggnader är helt eller delvis tillgänglighetsanpassade.
 • För att göra studiemiljön så bra som möjligt för den enskilde görs hela tiden individuella anpassningar.
 • För deltagare med funktionsvariation finns möjlighet till pedagogiskt stöd.