Studeranderätt

Vi försöker leva som vi lär och tar ordet demokrati på allvar. Vi utgår ifrån grundtanken att du som läser hos oss ska kunna påverka dina studier och din arbetsmiljö. Om du och/eller dina kamrater tycker att något ska förändras så kan vi diskutera saken. Du ska kunna lita på att vi respekterar dina rättigheter.

Strukturen för studerandeinflytande skiljer sig mellan våra olika verksamheter och skolenheter beroende av förutsättningarna på plats och längden av de olika kursverksamheterna. Det mest direkta sättet att påverka är att ta upp frågor och synpunkter i din klass. Prata med dina lärare och/eller ta upp saken med dina kurskamrater.

Gotlands folkhögskola följer en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Är du missnöjd med din studiesituation?

Om du som kursdeltagare är missnöjd med din egen studiesituation ska du följa denna ordning:

Steg 1
Kursdeltagaren tar upp det i med lärare, kursföreståndare eller linjeledare som försöker lösa problemet. Om synpunkten handlar om lärare, kursföreståndare eller linjeledare tar kursdeltagaren istället kontakt med rektor.

Steg 2
Kursdeltagaren informerar rektor som tar itu med problemet. Rektor informerar övriga i skolledningen. Skolledningen bedömer om det ska vara en fråga för styrelsen eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Steg 3
Är du inte nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse. Skolans styrelse får fälla avgörandet vid fall som skolledning bedömt vara en styrelsefråga.

Du lämnar dina synpunkter genom Region Gotlands e-tjänst eller genom att fylla i enkäten Lämna synpunkter – skola 

Steg 4
Om du efter att ha vänt dig till både lärare, kursföreståndare eller linjeledare, rektor och till styrelsen och fortsatt har klagomål på hur skolan hanterat ärendet eller om du inte fått det som skolan utlovat kan du göra en FSR-anmälan.
FSR, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, kan hjälpa dig att få ditt ärende prövat. Detta gäller dig som haft folkhögskolekurser längre än 15 dagar. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att du lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  • Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Anmäl ditt ärende till FSR