Skip to main content

Om skolan

Gotlands folkhögskola är en plats för utveckling, lärande och skapande. På folkhögskolan får du lära dig mycket. Inte bara om det du lär dig på kursen – utan även en hel del om dig själv. Du arbetar tillsammans med andra men får ta mycket eget ansvar för ditt eget lärande.

Folkhögskolan är en utbildningsform som vänder sig till vuxna som är 18 år eller äldre. Någon övre åldersgräns finns inte.

På Gotlands folkhögskola finns möjligheten att få nya kunskaper och perspektiv så att livet kan ta en annan väg. Här får du möjlighet att välja väg och ta dig vidare i livet.

Vi tror att du lär dig mer och bättre om du vistas i en miljö där du blir sedd och får bekräftelse för den du är. Därför är det viktigt att vi har tid och utrymme att mötas. Folkhögskolan är trygg miljö där ingen lämnas utanför.

En skola – två orter

Gotlands folkhögskola finns på två orter på ön – Fårösund i norr och Hemse i söder. På båda platserna erbjuder vi ett unikt kursutbud. 

Mer om skolan i Fårösund
Mer om skolan i Hemse

Ta en virituell rundtur på våra skolor! 

Grejen med folkbildningen
Två personer står lutade över ett bord och målar med kritor. Foto.

Folkbildningen håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Den organiserade folkbildningen består av 156 folkhögskolor runt om i landet och tio studieförbund med verksamhet i Sveriges alla kommuner. Studieförbunden erbjuder främst studiecirklar och olika kulturverksamheter. Folkhögskolorna ordnar långa och korta kurser samt kulturaktiviteter.

I folkbildningen anpassas kurser och studiecirklar efter deltagarna och deltagarnas förutsättningar och behov är utgångspunkten. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de lär sig. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Kursledare och lärare stöttar och vägleder det egna lärandet.

Några grundtankar i folkbildningen är:

  • deltagarna lär av varandra
  • arbetsformerna är demokratiska och engagerande 
  • lärandet är aktivt

Samhällsstödet till folkbildningen

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.

Dessa är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vill du veta mer om folkbildningen, hur styret ser ut och stadsbidragen fungerar kan du läsa Folkbildningsrådets Fakta om folkbildningen 2022

Grejen med folkhögskolan
Tre personer sitter vid bänkar i ett klassrum. Två ler mot kameran, en tittar koncentrerat i sin bok. Foto.

Folkhögskolan är en utbildningsform som riktar sig till dig över 18 år. Utbildningen är fri och frivillig. Det betyder att du själv väljer att gå på folkhögskola och att kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.

I Sverige finns 156 folkhögskolor. Gemensamt för alla är att de har allmän kurs, men i övrigt är det en enorm spridning på vilka utbildningar som finns. På folkhogskola.nu kan du hitta skolorna och söka bland kurserna.

Folkhögskolan har en viktig kompensatorisk roll i utbildningssystemet, särskilt för de 150 000 unga i Sverige som varken arbetar eller studerar. För många deltagare är folkhögskolan en vändpunkt och en väg tillbaka till sysselsättning. En av folkhögskolans framgångsfaktorer är den anpassade pedagogiken där man möter individen där den är och utgår ifrån vad den har för individuella behov. Detta har avgörande betydelse för att många studieovana personer och personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till utbildning.

De första folkhögskolorna startade redan 1868, när stora delar av befolkningen stängdes ute från det traditionella utbildningsväsendet. I början av 1900-talet startades allt fler folkhögskolor i takt med de växande folkrörelserna. Ända sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet.

Gotlands folkhögskola är en av de 42 folkhögskolor som drivs av regioner, i vårt fall Region Gotland.
Skolan är knutna till OFI, offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, som organiserar och företräder folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Landets övriga folkhögskolor är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 

Finansiering

Gotlands folkhögskola finansieras av stadsbidrag, regionanslag samt egen finnansiering. Det sistnämnda innefattar bland annat hyresintäkter och försäljning av lunch till allmänheten. Fördelningen mella finansieringen varierar från år till år men ligger ungefär på 40% från vardera stadsbidraget och det regionala anslaget samt 20% egen finansiering. 

Historia: Gotlands folkhögskola – folkbildning sedan 1876
Sommarkursklass framför Häggska huset 1914. Foto.

Gotlands folkhögskola startade 1876. De första åren hölls undervisningen vid Isums i Atlingbo mitt på Goltand.

1881 flyttade skolan till Hemse. Först i lånade lokaler och sedan 1891 i egen byggnad – Häggska huset kallar vi det efter arkitekten Axel Hägg.

Från början användes huset både av folkhögskolan och av lantmannaskolan. Men antalet deltagare växte snabbt och byggnaden räckte inte till. Numera har vi många fler bygnader på området, uppförda under olika tider. Gymnastiksalen och elevhemmet Smiss var färdiga för invigning år 1927. Bopparve, där elevhem, matsal och kök finns, stod klart 1949. 1969 var allmänningen redo att ta emot deltagarna. 

2004 etablerade sig skolan i Fårösund. Här huserar skrivarlinjen och socialpedagogisk utbildning i skolbyggnaden medan Film Crew och Story Academy håller till i Kustateljén. 

Hur vi jobbar på Gotlands folkhögskola
En grupp samtalande människor sitter på en gräsmatta. Foto.

Vi möter dig med alla dina lager av erfarenheter och kunskap - där du är.

Vi jobbar för ett öppet samhälle där du får ta plats och göra din röst hörd.

Vi tror på allas lika värde och att nyfikenhet och många olika perspektiv ger djupare kunskaper.

Vi tror på din lust och förmåga till utveckling.

Vi ger dig kunskap och mod att gå vidare i livet.

Vi tror på dig och vår framtid!

Gemenskap

Vi är och lär med varandra. På folkhögskolan ska alla ingå i en gemenskap med en känsla av trygghet och tillhörighet.

Möten

Vi skapar tid och förutsättningar för att mötas. Genom att möta andra i samtal och reflektion stärker vi varandra.

Mångfald & inkludering

Vi är olika och inser att det är vår styrka. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper.

Nyfikenhet

Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga - ökar vi vår kunskap och växer som människor.

Delaktighet

Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. Känslan av att kunna påverka och vara delaktig ger förutsättningar för engagemang, energi och dynamik.

Frihet

Vi är fria att prova nytt. Vi måste inte göra allt som det alltid har gjorts. Alla växer med frihet och ansvar.